Osobowość zależna

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii osobowości zależnej.

Zadzwoń lub napisz

Objawy i Zachowania Osobowości Zależnej

 


Osoba zależna charakteryzuje się silnym pragnieniem uzależnienia się od innych ludzi, często z powodu lęku przed odrzuceniem, opuszczeniem lub utratą wsparcia. Osoba o osobowości zależnej może być bardziej podatna na rozwijanie zaburzeń zachowania, zwłaszcza w kontekście niezdolności do podejmowania decyzji czy autonomicznego kierowania swoim postępowaniem.

 

Osobowość zależna to jeden z typów cech osobowości, jednak niekoniecznie jest to uznawane w kategorii zaburzeń osobowości. Jakie ma osobowość zależna przyczyny oraz jakie ma osobowość zależna objawy? W niniejszej publikacji poruszamy zagadnienia związane z osobowością zależną.


 

 

Osobowość zależna objawy:

 

 • silna potrzeba uznania i poszukiwanie akceptacji,

 • brak pewności siebie,

 • poczucie niewygody w sytuacjach decyzyjnych,

 • chęć unikania konfliktów,

 • przypisywanie innym odpowiedzialności za swoje życie,

 • intensywne uczucie separacji w sytuacji osamotnienia,

 • osobowość zależna objawy to również podporządkowywanie swoich wartości i potrzeb innym osobom,

 • niskie poczucie własnej wartości,

 • nadmierna potrzeba podlegania opiece.

 

Problemy z Samodzielnością i Niezależnością

 

Osobowość zależna występuje, gdy jednostka manifestuje silną potrzebę akceptacji, wsparcia i uznania od innych, często unikając samodzielności w podejmowaniu decyzji czy wykonywaniu działań.  Podejmowanie codziennych decyzji dla osób z osobowością zależną wiąże się z trudnością i przekonaniem, że nie są one w stanie samodzielnie radzić sobie z życiowymi wyborami.

 

Osoby zależne często kierunkują swoje życie na zaspokajanie potrzeb innych, zaniedbując przy tym własne cele i pragnienia. W rezultacie tracą swoją własną tożsamość i nie są w stanie rozwijać się niezależnie. Ponadto związane z trudnościami w podejmowaniu decyzji jest również unikanie odpowiedzialności za własne życie. Osoby zależne mogą przenosić ciężar decyzji na innych, co sprawia, że trudno im rozwijać samodzielność.

 Zależność Emocjonalna i Behawioralna

 

Osoby z osobowością zależną często przejawiają zależność zarówno emocjonalną, jak i behawioralną w swoich relacjach. Wygląda to w ten sposób:

 

Zależność emocjonalna:
 

 • wysoki poziom lęku przed odrzuceniem: osoby zależne często starają się utrzymać bliskie relacje, aby uniknąć uczucia opuszczenia lub izolacji emocjonalnej,
   

 • silna potrzeba akceptacji: mogą unikać konfliktów, bojąc się, że spowoduje to utratę aprobaty,
   

 • brak niezależności emocjonalnej: ich samopoczucie może zależeć od reakcji i opinii innych ludzi.

 

Zależność behawioralna:
 

 • brak samodzielności w podejmowaniu decyzji: często szukają pomocy i wskazówek od innych nawet w prostych sprawach,
   

 • unikanie odpowiedzialności: często obwiniają innych za ewentualne niepowodzenia,
   

 • podporządkowanie się oczekiwaniom innych: osoby zależne skłonne są dostosowywać swoje zachowanie do oczekiwań innych, nawet jeśli jest to sprzeczne z ich własnymi wartościami i potrzebami,
   

 • brak zdolności do ustanawiania granic: mogą mieć trudności w określaniu i utrzymywaniu zdrowych granic w relacjach. Często pozwalają, aby inni decydowali za nich i naruszali ich przestrzeń osobistą.


 

Strach przed Odrzuceniem i Porzuceniem

 

Osobowość zależna występuje również, kiedy jest obecny silny strach przed porzuceniem i odrzuceniem. Osoby z tą charakterystyką często doświadczają intensywnego lęku związanego z myślą, że zostaną opuszczone lub odrzucone przez ważne dla nich osoby.

 

Kilka aspektów związanych ze strachem przed porzuceniem i odrzuceniem w osobowości zależnej:

 

 • intensywny lęk i niepokój w obawie przed odrzuceniem: to uczucie może być tak intensywne, że wpływa na codzienne funkcjonowanie i relacje z innymi,
   

 • przypisywanie dużej wagi relacjom interpersonalnym: relacje interpersonalne są kluczowym obszarem życia osób zależnych. Strach przed porzuceniem sprawia, że osoby te poświęcają wiele uwagi utrzymaniu bliskich relacji, czasem kosztem swoich własnych potrzeb czy wartości,
   

 • zależność emocjonalna: strach przed odrzuceniem często sprawia, że osoby zależne są silnie uzależnione emocjonalnie od innych, 
   

 • unikanie konfliktów w obawie przed utratą relacji: osoby z osobowością zależną często unikają konfliktów, ponieważ obawiają się, że mogą one spowodować utratę bliskości z innymi, 
   

 • wyolbrzymianie oznak potencjalnego porzucenia: osoby z lękiem przed porzuceniem mogą wyolbrzymiać nawet drobne sygnały, które mogą wskazywać na to, że ktoś z nich rezygnuje czy się od nich oddala,
   

 • silna potrzeba potwierdzenia i zapewnienia wsparcia: osoby zależne często poszukują ciągłego potwierdzenia, że są akceptowane i ważne dla innych. Oczekują zapewnienia, że nie zostaną porzucone.
   

 • wzmożona gotowość do podporządkowywania się: w obawie przed utratą relacji, osoby zależne mogą być skłonne do podporządkowywania się i dostosowywania swojego zachowania do oczekiwań innych, nawet gdy jest to sprzeczne z ich własnymi potrzebami.


 

Przyczyny Rozwoju Osobowości Zależnej

 

 

Osobowość zależna może wynikać z różnych czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. 

 

Osobowość zależna przyczyny:
 

 • dysfunkcyjne wzorce rodzinne,

 • doświadczanie traumy lub utraty,

 • niskie poczucie własnej wartości,

 • niedojrzałość emocjonalna,

 • nauka społeczna,

 • genetyka,

 • brak doświadczenia w podejmowaniu decyzji,

 • nadopiekuńczość lub nadmierna kontrola w wychowaniu to również częste przyczyny osobowości zależnej.

 

 

Rozwój osobowości jest złożonym procesem, a wiele czynników może wpływać na kształtowanie się konkretnej struktury osobowości. W przypadku osobowości zależnej, ważne jest zrozumienie tych czynników, aby skutecznie wspierać jednostkę w procesie terapeutycznym.


 

 

Genetyczne i Biologiczne Czynniki

 

Chociaż genetyka i biologia odgrywają pewną rolę w kształtowaniu osobowości, to nie ma jednego konkretnego "gena zależności". Zamiast tego, genetyka wpływa na pewne cechy osobowościowe, które mogą sprzyjać rozwojowi osobowości zależnej. Ponadto, istnieje interakcja między genetyką a środowiskiem, a czynniki biologiczne mogą wpływać na reakcję jednostki na różne doświadczenia życiowe.

 

Jakie aspekty genetyczne i biologiczne mogą mieć wpływ na rozwój osobowości zależnej?:

 

 • dziedziczność cech osobowościowych,
   

 • neurobiologiczne podłoże lęku,

 • rola układu hormonalnego: hormony, takie jak oksytocyna (hormon związany z więzią społeczną) i kortyzol (hormon reakcji na stres), mogą wpływać na zachowanie i reakcje emocjonalne. Dysregulacja tych hormonów może mieć wpływ na kształtowanie się wzorców zależności emocjonalnej,
   

 • wzorce aktywacji mózgu,
   

 • wpływ stresu w okresie prenatalnym i wczesnego dzieciństwa to również możliwe przyczyny osobowości zależnej,
   

 • dziedziczenie predyspozycji do zaburzeń psychicznych.

 

Warto zauważyć, że pomimo istnienia pewnych uwarunkowań genetycznych, środowisko i doświadczenie życiowe również odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu osobowości. Interakcja między genetyką a środowiskiem jest skomplikowanym procesem, który ma wpływ na rozwój różnych aspektów osobowości, w tym skłonności do zależności emocjonalnej.

 


 

Wpływ Środowiska i Wychowania

 

Środowisko i sposób w jaki jednostka była wychowywana odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu się osobowości, w tym osobowości zależnej. Dzieci, które były nadmiernie chronione lub kontrolowane przez swoich opiekunów, mogą rozwijać skłonność do zależności emocjonalnej. Nadmierne restrykcje i ograniczenia mogą ograniczać możliwość rozwoju samodzielności i pewności siebie.

 

W przypadku braku w rodzinie czy otoczeniu społecznym modeli autonomii i niezależności, dziecko może nie nabywać umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie samodzielnie, co może prowadzić do rozwinięcia osobowości zależnej.


 

Dodatkowo brak odpowiedniego wsparcia emocjonalnego w dzieciństwie może skłonić jednostkę do poszukiwania tego wsparcia u innych w późniejszym życiu. Dzieci, które nie otrzymywały wystarczającej ilości uwagi i zrozumienia, mogą rozwijać zależność emocjonalną w relacjach.

 

Rola Doświadczeń z Dzieciństwa

 

Doświadczenia z dzieciństwa odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu się osobowości zależnej. Wpływ ten może być zarówno bezpośredni, poprzez interakcje z opiekunami, jak i pośredni, poprzez wpływ środowiska rodzinnego i społecznego. 

 

Oto kilka aspektów doświadczeń z dzieciństwa, które mogą wpływać na rozwój osobowości zależnej:

 

 • nadmiernie opiekuńczy model wychowawczy: dzieci, które były nadmiernie chronione lub kontrolowane przez swoich opiekunów, mogą rozwijać silne poczucie zależności. Nadopiekuńczość może ograniczać rozwój samodzielności i zdolności do podejmowania decyzji,

 

 • modelowanie zachowań przez opiekunów: dzieci często uczą się przez obserwację i naśladowanie zachowań swoich opiekunów. Jeżeli rodzice sami przejawiają zależność emocjonalną, dziecko może przyjąć taki sam wzorzec zachowań,

 

 • konflikty rodzinne i napięcia emocjonalne: napięcia emocjonalne w rodzinie, związane na przykład z konfliktami między rodzicami, mogą sprawić, że dziecko stara się utrzymać spokój w rodzinie, unikając konfliktów. W rezultacie może rozwijać zależność w relacjach, aby utrzymać harmonię,

 

 • utrata bliskiej osoby lub rozstanie rodziców: doświadczenia traumatyczne, takie jak utrata bliskiej osoby czy rozstanie rodziców, trauma, mogą wywołać silne uczucia niepewności i lęku przed porzuceniem. Dziecko może reagować na te sytuacje rozwijając strategie zależności emocjonalnej,

 

 • błędne przekonania na temat miłości i akceptacji: dzieci, które doświadczyły braku miłości i akceptacji w dzieciństwie, mogą rozwijać błędne przekonania na temat tego, jakie zachowania są akceptowalne w relacjach. Mogą uważać, że muszą zaspokajać oczekiwania innych, aby być kochanymi i akceptowanymi.

 

 • wzorce komunikacyjne i interakcyjne w rodzinie: sposób, w jaki rodzina komunikuje się i współdziała, może wpływać na rozwój osobowości zależnej. Jeśli w rodzinie nie promuje się zdrowych granic i indywidualności, dziecko może rozwijać skłonność do zależności od innych. 

Podtypy osobowości zależnej
 

 

Osobowość zależna nie ma ściśle zdefiniowanych podtypów, ale istnieją pewne cechy charakterystyczne, które mogą przybierać różne formy w zależności od indywidualnych doświadczeń i kontekstu życiowego danej osoby.Poniżej prezentujemy przykłady takich podtypów osobowości zależnej do których zalicza się m.in.:
 

 • podtyp unikający konfliktów: osoby tego podtypu mogą silnie unikać wszelkich konfliktów i nieścisłości, ponieważ obawiają się, że konflikty mogą prowadzić do utraty wsparcia i akceptacji,
   

 • podtyp podporządkowujący się: charakteryzuje się silnym dążeniem do zadowalania innych i dostosowywania się do ich oczekiwań nawet kosztem własnych potrzeb. Te osoby mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich własnych opinii i pragnień,
   

 • podtyp nadmiernie zależny emocjonalnie: osoby z tym podtypem mogą intensywnie uzależniać swoje emocje od opinii i reakcji innych. Ich samopoczucie i wartość mogą silnie zależeć od tego, jak są postrzegane przez innych ludzi,
   

 • podtyp unikający odpowiedzialności: osoby z tym podtypem mogą unikać samodzielnego podejmowania decyzji i przejmowania odpowiedzialności za własne życie. Często przenoszą decyzje na innych, aby uniknąć poczucia presji i lęku przed błędem,
   

 • podtyp uzależniony finansowo: charakteryzuje się silną zależnością od innych w kontekście finansowym. Osoby tego podtypu mogą być niezdolne lub niechętne do zarządzania własnymi finansami i podejmowania decyzji finansowych,
   

 • podtyp zależny w związkach: osoby z tym podtypem mogą silnie uzależniać się emocjonalnie od swojego partnera. Mogą unikać niezależności w związku i trzymać się blisko partnera z obawy przed utratą relacji,
   

 • podtyp unikający ryzyka: osoby tego podtypu mogą unikać wszelkich działań, które wymagają podejmowania ryzyka. Bojąc się popełnienia błędu, pozostają w strefie komfortu i unikają nowych wyzwań,
   

 • z kolei termin "osobowość zależna niedojrzała" może sugerować, że dana osoba wykazuje cechy zależności od innych w sposób, który może być uznany za dziecinny lub nieodpowiedni dla danego etapu życia. 

 


Diagnoza Osobowości Zależnej

 

Diagnoza osobowości zależnej jest dokonywana przez profesjonalnego psychoterapeutę lub psychologa na podstawie obserwacji i analizy zachowań, myśli i emocji danej osoby, a także z wykorzystaniem testów psychologicznych.


Proces ten obejmuje zazwyczaj kilka etapów takich jak:

 

 1. Rozmowa diagnostyczna.

 2. Wykorzystanie narzędzi psychometrycznych: np. Kwestionariusz Osobowości MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) czy Kwestionariusz Osobowości NEO-PI (NEO Personality Inventory).

 3. Analiza kryteriów diagnostycznych: tj. DSM-5 (Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych).

 4. Obserwacja zachowań.

 5. Rozważenie wykluczenia innych zaburzeń.

 

 

Ważne jest, aby diagnoza była dokładna i kompleksowa, uwzględniająca nie tylko obecne symptomy, ale także kontekst życiowy i historię pacjenta. Po postawieniu diagnozy, psychoterapeuta może dostosować terapię, aby pomóc osobie z osobowością zależną w rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie i zwiększeniu niezależności emocjonalnej.

  

Leczenie i Terapia Osobowości Zależnej


 

Jakie ma osobowość zależna leczenie? Leczenie osobowości zależnej obejmuje zazwyczaj psychoterapię, a czasami może być wspomagane farmakologicznie w przypadku współwystępowania innych zaburzeń psychicznych.  Podczas leczenia korzystne mogą być również grupy wsparcia, umożliwiając dzielenie się doświadczeniami z innymi, budowanie umiejętności społecznych i zdobywanie wsparcia od osób przeżywających podobne trudności.
 

Najważniejsze jest, aby podejście terapeutyczne było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając kontekst życiowy, poziom funkcjonowania oraz konkretne trudności wynikające z osobowości zależnej. Skuteczna terapia często wymaga czasu, a istotnym elementem jest otwarta i zaufana relacja między terapeutą a pacjentem.


 

Psychoterapia jako Główna Metoda Leczenia


 

Psychoterapia jest uznawana za główną i skuteczną metodę leczenia osobowości zależnej. Jest to proces terapeutyczny, który ma na celu pomoc jednostce w zrozumieniu i zmianie szkodliwych wzorców myślowych, emocjonalnych i zachowań. Podejścia psychoterapeutyczne różnią się, ale kilka z nich jest szczególnie skutecznych w przypadku psychoterapii osobowości zależnej. 

 

Osobowość zależna terapia - główne podejścia to przede wszystkim:

 

 • psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT),

 • terapia dialektyczno-behawioralna (DBT),

 • terapia interpersonalna (IPT),

 • terapia poznawcza oparta na schematach,

 • psychoterapia psychodynamiczna,

 • osobowość zależna terapia schematów.


 

Rola Leczenia Farmakologicznego

 

Myślisz czy osobowość zależna ma również leczenie farmakologiczne? W niektórych przypadkach, gdy współwystępują inne zaburzenia psychiczne, leczenie farmakologiczne (przy użyciu leków psychotropowych) może być także brane pod uwagę. Jednak farmakoterapia zazwyczaj nie jest głównym środkiem leczenia osobowości zależnej, a raczej może być stosowana w celu złagodzenia konkretnych objawów, takich jak lęki czy depresja.


 

Radzenie Sobie z Osobowością Zależną w Życiu Codziennym


 

Radzenie sobie z osobowością zależną w życiu codziennym może być wyzwaniem, zarówno dla samej osoby z osobowością zależną, jak i dla jej bliskich. Ważne jest, aby zrozumieć, że proces zmiany może być stopniowy, a każdy ma inne tempo wprowadzania zmian w swoim życiu.

 


 

Rozwijanie Samoświadomości i Samodzielności

 

Rozwijanie samoświadomości i samodzielności to kluczowe aspekty zarządzania osobowością zależną. Co jest ważne?

 

 • samorefleksja,

 • śledzenie swoich potrzeb,

 • prowadzenie dziennika,

 • analiza relacji interpersonalnych,

 • nauka asertywności i wzmacnianie niezależności,

 • rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji.


 

Budowanie Zdrowych Relacji


 

Budowanie zdrowych relacji jest ważnym elementem radzenia sobie z osobowością zależną. Zrozumienie swoich własnych uczuć, potrzeb i granic jest kluczowe dla budowania zdrowych relacji. Samoświadomość pozwala unikać nadmiernego uzależnienia od innych i umożliwia świadome uczestnictwo w relacjach.

 

W budowaniu zdrowych relacji ważna jest nauka stawiania granic. Określenie, co jest akceptowalne, a co nie, pozwala utrzymać równowagę między bliskością, a odrębnością. Umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni, ale szanujący, jest kluczowym elementem zdrowych relacji.Pamiętaj też o trosce o własne potrzeby i dobry stan emocjonalny. Dbając o siebie, masz więcej do zaoferowania innym, a relacje stają się bardziej zrównoważone. Staraj się unikać nadmiernego uzależniania się emocjonalnego od jednej osoby. Różnorodność relacji i wsparcia od różnych osób może pomóc w utrzymywaniu zdrowej równowagi.
 

Skuteczna komunikacja jest kluczowa w budowaniu właściwych, zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności słuchania, wyrażania siebie i radzenia sobie z konfliktami mogą przyczynić się do budowania lepszych relacji. Ważne jest również wzmacnianie niezależności dla zdrowej równowagi w związku.


 

Wsparcie Społeczne i Grupy Wsparcia

 

Wsparcie społeczne oraz uczestnictwo w grupach wsparcia mogą być bardzo korzystne dla osób z osobowością zależną. Wspierające relacje z przyjaciółmi, rodziną lub partnerem mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem i lękiem przed odrzuceniem.
 

W grupach wsparcia, gdzie uczestnicy mają podobne doświadczenia, można dzielić się historiami, strategiami radzenia sobie i sukcesami. To może dostarczyć budować u nas bezpieczeństwa i zrozumienia. Grupy wsparcia mogą stanowić bezpieczne miejsce do ćwiczenia umiejętności interpersonalnych, takich jak asertywność, komunikacja i budowanie zdrowych relacji. Grupy wsparcia mogą być uzupełnieniem terapii indywidualnej. Wspierają nawyki i umiejętności rozwijane w terapii oraz dostarczają dodatkowego wsparcia w trudnych momentach.


 

Wpływ Osobowości Zależnej na Relacje Międzyludzkie

 

 

Osobowość zależna może wpływać na relacje międzyludzkie w różnorodny sposób, zarówno pozytywny, jak i negatywny. 

 

Pozytywny wpływ:
 

 • empatia i troska o innych,

 • lojalność w relacjach,

 • dbanie o harmonię.

 

Negatywny wpływ:

 

 • nadmierna zależność emocjonalna,

 • brak samodzielności,

 • ryzyko toksycznych relacji,

 • obniżona samoocena,

 • brak równowagi w relacjach.

 

Relacje Rodzinne i Partnerskie

 

Osobowość zależna może znacząco wpływać na relacje rodzinne i partnerskie.

 

Relacje Rodzinne:

 

 • zależność od członków rodziny,

 • trudności w ustalaniu granic,

 • unikanie konfliktów,

 • ryzyko nadmiernego zaangażowania,

 • brak samodzielności.

 

Relacje Partnerskie:
 

 • zależność emocjonalna,

 • brak równowagi w relacji,

 • obawa przed odrzuceniem,

 • brak zdolności do samodzielnego życia,

 • potrzeba ciągłej akceptacji,

 • gwałtowne poszukiwanie nowych związków,

 • unikanie decyzji.


 

Zawodowe i Społeczne Aspekty Osobowości Zależnej

 

Osobowość zależna może wpływać zarówno na aspekty zawodowe, jak i społeczne życia jednostki. 

 

Aspekty Zawodowe:
 

 • zależność od przełożonych lub współpracowników,

 • trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych,

 • poczucie bezradności,

 • przesadne dostosowywanie się do wymagań pracy, brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oraz obciążenie zawodowe,

 • obawa przed utratą pracy,

 • potrzeba ciągłego zewnętrznego potwierdzenia sukcesu zawodowego.

 

Aspekty Społeczne:
 

 • unikanie konfliktów społecznych,

 • nadmierna potrzeba akceptacji społecznej,

 • brak inicjatywy w życiu społecznym,

 • podatność na manipulację przez innych,

 • brak asertywności w relacjach społecznych.osobowość zależna - leczenie i psychoterapia


 

  

 Literatura

 

Gawda, B., & Czubak, K. (2012). Style przywiązania a cechy zaburzeń osobowości. Studia Psychologica, 2(12), 37-54.

Cierpiałkowska, L., & Soroko, E. (2017). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej.


Osobowość zależna - psychoterapeuci

Anna Sroga
EN EN
Anna Sroga PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Psychoterapeuta dorosłych
Depresja Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Odżywiania zaburzenia Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Trauma Ataki Paniki Bezsenność Emocje, gniew Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Przemoc Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Aleksandra Wegner
Aleksandra Wegner PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Psychoterapeuta dorosłych
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Relacje z ludźmi Stres Związek, małżeństwo
+ więcej
Sylwia Kuźmicz
EN EN
Sylwia Kuźmicz PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psycholog, Psychotraumatolog
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej

Osobowość zależna - podsumowanie

Skąd się bierze osobowość zależna?

Pewne cechy związane z osobowością zależną mogą mieć podłoże genetyczne. Jeśli w rodzinie występują tendencje do zależnego zachowania, istnieje szansa, że mogą być one przekazywane kolejnym pokoleniom.
 

Wczesne doświadczenia w rodzinie, zwłaszcza relacje z opiekunami, mogą wpływać na rozwój osobowości zależnej. Nadopiekuńcze środowisko lub brak zachęty do niezależności może kształtować ten rodzaj zaburzenia osobowości. Dodatkowo traumatyczne lub negatywne doświadczenia życiowe, zwłaszcza w młodości, mogą prowadzić do wykształcenia osobowości zależnej jako mechanizmu obronnego lub strategii radzenia sobie.

Osobowość zależna test - jak wygląda diagnoza?

Diagnoza zaburzenia osobowości, w tym również osobowości zależnej powinna być zawsze prowadzona przez specjalistę - najlepiej przez psychologa diagnostę. Test na osobowość zależną używany w diagnozie to Ustrukturyzowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości SCID-5.

Drugi test na zaburzenia osobowości w tym test na osobowość zależną to Wielowymiarowy Inwentarz MMPI-2. Oba testy mogą być wykonywane jedynie przez psychologów i wymagają odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia w ich przeprowadzaniu.

Jak wyjść z osobowości zależnej?

Pierwszym krokiem jest uznanie potrzeby zmiany oraz zobowiązanie się do procesu rozwoju osobistego. Potrzebna jest praca nad rozwinięciem zdolności radzenia sobie ze stresem, emocjami i presją społeczną. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami wspiera proces uzyskiwania niezależności emocjonalnej. W razie potrzeby, trzeba skorzystać z pomocy psychologa.
 

Profesjonalna pomoc może dostarczyć narzędzi do skutecznego radzenia sobie z osobowością zależną. Ważne jest zrozumienie, że proces wyjścia z zależnego zaburzenia osobowości wymaga czasu i cierpliwości. Współpraca z doświadczonym terapeutą może dostarczyć niezbędnej pomocy i wskazówek, aby skutecznie pokonać ten trudny obszar życiowy.

Jak leczyć osobowość zależną?

Osobowość zależna jest wyzwaniem, które można skutecznie leczyć za pomocą różnorodnych metod psychoterapii. Kluczowym elementem jest zrozumienie głęboko zakorzenionych mechanizmów, które prowadzą do tego rodzaju zachowań.

Terapia poznawczo-behawioralna może być skutecznym narzędziem w identyfikowaniu i modyfikowaniu szkodliwych myśli oraz wzorców zachowań. Terapia psychodynamiczna może skupić się na badaniu głębszych przyczyn osobowości zależnej, wydobywając na światło dzienne ukryte traumy czy konflikty emocjonalne.

Jak radzić sobie z osobowością zależną?

Ważne jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją społeczną. Trening umiejętności społecznych może pomóc w budowaniu pewności siebie i autonomii, co jest kluczowe w procesie radzenia sobie z osobowością zależną.

Radzenie sobie z osobowością zależną to praca nad budowaniem pewności siebie i umiejętności komunikacyjnych. Dobrze rozwinięte umiejętności społeczne mogą pomóc w nawiązywaniu równoprawnych relacji z innymi ludźmi. Zrozumienie swoich własnych potrzeb, pragnień i granic to kluczowy krok. Przemyśl, co dla ciebie jest ważne, a także jakie są twoje cele i wartości.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję