Zespół FAS

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii dzieci i młodzieży.

Zadzwoń lub napisz

Zespół FAS - czym jest i jak sobie z nim radzić?

 

Zespół FAS (Fetal Alcohol Syndrome) stanowi złożone wyzwanie zarówno dla medycyny, jak i społeczeństwa jako całości. Jest to zaburzenie wynikające z ekspozycji płodu na alkohol w czasie ciąży, które może prowadzić do trwałych deficytów fizycznych, neurologicznych i rozwojowych u dotkniętych osób. Choć alkohol jest powszechnie dostępną substancją, skutki jego spożycia w czasie ciąży mogą być tragiczne dla zdrowia i rozwoju nienarodzonego dziecka.

 

Alkoholowy zespół płodowy nie ogranicza się jedynie do fizycznych deformacji czy wad rozwojowych, ale obejmuje także szereg problemów zdrowotnych i społecznych, które mogą znacznie wpływać na jakość życia dotkniętych jednostek oraz ich rodzin. Jest to zagadnienie, które wymaga kompleksowego zrozumienia oraz podejścia, zarówno w kontekście diagnostyki, jak i interwencji terapeutycznych.


 

W niniejszym opracowaniu omówimy definicję zespołu FAS, jego objawy, przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z tym wyzwaniem zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Przedstawimy również znaczenie świadomości społecznej oraz edukacji w kontekście prewencji i zarządzania zespołem FAS, z nadzieją na zwiększenie świadomości na temat tego problemu oraz poprawę jakości życia osób dotkniętych tym zaburzeniem.

 

Definicja zespołu FAS

 


Zespół FAS (Fetal Alcohol Syndrome) to zespół medyczny, występujący u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Jest to jedna z najcięższych form zaburzeń spektrum alkoholowego płodu (FASD - Fetal Alcohol Spectrum Disorders). Zespół FAS charakteryzuje się fizycznymi, neurologicznymi i rozwojowymi deficytami, które mogą mieć trwały wpływ na życie dziecka.

W tym miejscu warto też wspomnieć o tym, czym jest częściowy zespół alkoholowy płodu. Częściowy zespół alkoholowy płodu to termin odnoszący się do stanu, w którym dana osoba ma pewne cechy charakterystyczne dla płodowego zespołu alkoholowego (FAS), ale nie spełnia wszystkich kryteriów diagnozy FAS. Oznacza to, że można mieć pewne fizyczne, behawioralne lub poznawcze cechy wynikające z ekspozycji na alkohol w czasie ciąży, ale nie są one na tyle wyraźne lub wystarczająco liczne, aby uzyskać pełną diagnozę FAS.

 

Istnieją również poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego. Poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego to termin odnoszący się do szeregu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych występujących u osób, które doświadczyły ekspozycji na alkohol w okresie prenatalnym, ale nie spełniają kryteriów diagnozy płodowego zespołu alkoholowego (FAS) lub częściowego zespołu alkoholowego płodu (pFAS).
Zaburzenia neurologiczne mogą obejmować problemy z funkcjonowaniem poznawczym, takie jak trudności w uczeniu się, pamięci czy planowaniu, a także problemy behawioralne, takie jak impulsywność, trudności w regulacji emocji czy problemy z kontrolą zachowań.Jakie są przyczyny płodowego zespołu alkoholowego?

 

FAS Płodowy zespół alkoholowy jest spowodowany ekspozycją płodu na alkohol w czasie ciąży, a więc główną przyczyną zespołu FAS jest spożywanie alkoholu przez matkę w trakcie ciąży.


Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, jak alkohol oddziałuje na rozwój płodu:

 

 • ilość i częstotliwość spożywania alkoholu: zarówno ilość alkoholu spożywanego przez matkę, jak i częstotliwość spożywania są istotnymi czynnikami ryzyka. Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą mieć negatywny wpływ na rozwój płodu,
   
 • czas trwania ekspozycji: ryzyko wystąpienia zespołu FAS wzrasta wraz z długością czasu, w jakim płód jest wystawiony na działanie alkoholu. Wczesne etapy ciąży są szczególnie wrażliwe na działanie alkoholu,
   
 • indywidualna wrażliwość płodu: niektóre płody mogą być bardziej wrażliwe na działanie alkoholu niż inne ze względu na czynniki genetyczne lub inne czynniki biologiczne,
   
 • inne czynniki zdrowotne matki: istnieją również inne czynniki, takie jak dieta, używanie innych substancji psychoaktywnych, czy istniejące choroby, które mogą wpływać na sposób, w jaki alkohol oddziałuje na rozwijający się płód.Objawy FAS

 

Alkoholowy zespół płodowy charakteryzuje się szeregiem różnorodnych objawów. Alkohol w ciąży może spowodować uszkodzenie mózgu, w obszarach takich jak kora mózgowa, podwzgórze, ciało modzelowate i istota biała. To może mieć wpływ na różne funkcje mózgowe, takie jak przetwarzanie sensoryczne, koordynacja ruchowa, czy funkcje poznawcze.
 

 

FAS objawy ma następujące:
 

 

 1. Dysmorficzne cechy twarzy np.: krótkie spojrzenie, wąskie szpary powiekowe, mała głowa, płaski mostek nosa, krótki filtr nosa oraz mała dolny żuchwa to fizyczne objawy fas.
   
 2. Dzieci z FAS często mają zaburzenia rozwojowe; opóźniony wzrost w porównaniu z rówieśnikami oraz opóźnienia w rozwoju fizycznym.
   
 3. Deficyty neurologiczne takie jak trudności w uczeniu się, kłopoty z koncentracją uwagi, zaburzenia pamięci, deficyty intelektualne, problemy z językiem mówionym i rozumieniem mowy oraz trudności w koordynacji ruchowej to częste w przypadku FAS objawy.
   
 4. Upośledzenie umysłowe może występować u osób z FAS, będąc jednym z wielu możliwych objawów tego zaburzenia. Jest to stan, w którym funkcje poznawcze jednostki są znacząco niższe niż u przeciętnej populacji, co utrudnia jej zdolność do nauki, rozumienia, podejmowania decyzji i funkcjonowania w życiu codziennym. 
   
 5. FAS płodowy zespół alkoholowy powoduje zaburzenia zachowania np nadpobudliwość, impulsywność, trudności w kontrolowaniu emocji, agresywność oraz problemy związane z regulacją zachowań.
   
 6. Defekty w układzie sercowo-naczyniowym np.: wrodzone wady serca, ubytki przegrody międzykomorowej lub przegrody międzyprzedsionkowej.
   
 7. Inne wady rozwojowe np.: wady narządów wewnętrznych, problemy z układem kostnym, upośledzenie zmysłu słuchu czy wzroku.
   
 8. Osoby z płodowym zespołem alkoholowym (FAS) mogą mieć również zaburzenia wtórne, czyli dodatkowe problemy zdrowotne,  emocjonalne lub społeczne, które wynikają z ich pierwotnego stanu FAS.Jak zdiagnozować FAS?


 

Diagnoza zespołu FAS może być skomplikowana i czasami wymaga współpracy wielu specjalistów, jednak rozpoznanie zespołu FAS jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i terapii osobom dotkniętym tym zaburzeniemDiagnoza FAS obejmuje przede wszystkim:

 

 • wywiad z matką dotyczący kwestii spożycia alkoholu w czasie ciąży,
 • badanie fizyczne w celu identyfikacji cech charakterystycznych, takich jak niski wzrost, charakterystyczne cechy twarzy,
 • ocena behawioralna i neurologiczna w poszukiwaniu problemów behawioralnych i opóźnień rozwojowych,
 • testy rozwoju w celu oceny opóźnienia rozwoju w różnych jego obszarach,
 • bzadania dodatkowe, takie jak badania genetyczne i obrazowanie mózgu, w celu wykluczenia innych możliwych przyczyn doświadczanych symptomów.
   

 

Jakie skutki dla dziecka niesie ze sobą płodowy zespół alkoholowy
 

 

Płodowy zespół alkoholowy może powodować wiele skutków dla dziecka, zarówno w zakresie fizycznym, jak i neurologicznym, oraz wpływać na jego rozwój i funkcjonowanie. Oprócz fizycznych cech charakterystycznych tj. niski wzrost, niska masa urodzeniowa, mały obwód głowy, charakterystyczne cechy twarzy (np. małe oczy, krótka długość nosa, płaska twarz), oraz wady w budowie ciała, mogą wystąpić u dziecka różne problemy zdrowotne, takie jak wady serca, wady wzroku i słuchu, wady układu nerwowego, problemy z układem odpornościowym, trudności w oddychaniu oraz problemy z funkcjonowaniem układu pokarmowego.

Dzieci z FAS często przejawiają problemy behawioralne, takie jak nadpobudliwość, impulsywność, trudności w kontrolowaniu emocji, agresja, problemy z adaptacją społeczną oraz zaburzenia snu. Zespół FAS może prowadzić też do różnych zaburzeń neurologicznych oraz powodować trudności w nauce. 

 

Z kolei dorośli z FAS mogą mieć różnorodne doświadczenia i potrzeby, które wynikają z wpływu tego zaburzenia na ich życie. Mogą oni napotykać trudności w wielu obszarach życia codziennego, takich jak utrzymanie pracy, radzenie sobie z relacjami międzyludzkimi, zarządzanie finansami, czy dbanie o zdrowie.W zależności od nasilenia objawów FAS, osoby dorosłe mogą mieć trudności w znalezieniu  i utrzymaniu pracy. Mogą również mieć trudności w kontynuowaniu nauki po szkole średniej. Osoby dorosłe z FAS mają zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, czy zaburzenia osobowości. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne może być istotne dla poprawy ich zdrowia psychicznego.

Co więcej dorośli z FAS mogą mieć zaburzenia adaptacyjne, niedostosowanie społeczne czy ograniczoną samodzielność. Mogą potrzebować wsparcia rodzin, przyjaciół, oraz specjalistów, aby radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

 

 

Jak leczyć FAS?

 

 

Zastanawiasz się jak wygląda leczenie FAS? Nie istnieje niestety lekarstwo na FAS, ale rozpoznanie zespołu FAS jest bardzo ważne w dobraniu odpowiedniej terapii dla pacjenta. Terapia i wsparcie są skoncentrowane na zarządzaniu objawami i poprawie funkcjonowania codziennego osoby z FAS.

 

Leczenie FAS obejmuje:
 

 • wczesną diagnozę i interwencję.
 • regularną opiekę lekarską.
 • terapie zachowawcze i edukacyjne, takie jak terapia behawioralna, terapia rozwoju mowy, zajęciowa i fizyczna.
 • wsparcie rodzinne, w tym wsparcie psychologiczne i grupy wsparcia.
 • leczenie ewentualnych dodatkowych zaburzeń, np. ADHD.
 • stworzenie wspierającego środowiska w domu i w szkole.


 

Dostosowane, holistyczne podejście uwzględniające indywidualne potrzeby dziecka jest kluczowe dla skutecznego leczenia FAS.

 

 

 

Psychoterapia online wsparciem dla osób z FAS


 

Psychoterapia online może być użytecznym narzędziem wspierającym osoby z płodowym zespołem alkoholowym (FAS), jednak wymaga pewnych dostosowań i uwzględnienia specyficznych potrzeb tych osób. 

Dostosowanie sesji do potrzeb: psychoterapeuta online powinien uwzględniać specyficzne wyzwania, z którymi borykają się osoby z FAS, takie jak trudności z koncentracją, uczeniem się, czy komunikacją. Sesje mogą być krótsze, bardziej skoncentrowane i dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta. Uwzględnienie wizualizacji i narzędzi interaktywnych: Wykorzystanie narzędzi wizualnych, interaktywnych diagramów, czy interaktywnych gier może pomóc w lepszym zrozumieniu i przyswajaniu informacji przez osoby z FAS. Platformy do terapii online często oferują różnorodne narzędzia wspomagające komunikację i naukę, które mogą być przydatne w pracy z tą grupą pacjentów.

Wsparcie dla opiekunów i rodzin: Psychoterapia online może być również wykorzystana do wsparcia opiekunów i rodzin osób z FAS. Sesje terapeutyczne mogą pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad osobą z FAS oraz w zdobywaniu umiejętności i strategii wspierających ich i ich bliskich. Elastyczność i dostępność: Terapia online może być bardziej elastyczna i dostępna dla osób z FAS, które mogą mieć trudności z regularnym uczestnictwem w tradycyjnych sesjach terapeutycznych. Może to być szczególnie korzystne dla osób mieszkających w odległych miejscach lub z ograniczoną mobilnością.

 

Współpraca z innymi specjalistami: terapeuta online może współpracować z innymi specjalistami, takimi jak pediatrzy, neuropsycholodzy czy terapeuci zajęciowi, aby zapewnić kompleksową opiekę dla osoby z FAS i jej rodziny. 

Podsumowanie

 


FAS jest jednym z najczęstszych unikatowych zaburzeń rozwojowych w krajach rozwiniętych, a zarazem jednym z zaburzeń, któremu można całkowicie zapobiec. Szacuje się, że na 1000 urodzeń w USA występuje od 1 do 5 przypadków FAS.

 

Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Pomimo że FAS jest stosunkowo powszechne, nadal może być niezdiagnozowane lub źle rozpoznane. Edukacja na temat zagrożeń związanych z alkoholem w ciąży oraz zwiększenie świadomości wśród kobiet w ciąży jest kluczowe dla zmniejszenia występowania FAS.

 

FAS może mieć poważny wpływ na społeczeństwo, zarówno pod względem opieki zdrowotnej, jak i pod względem ekonomicznym. Koszty związane z opieką nad osobami  z FAS oraz straty ekonomiczne związane z utratą potencjału produkcyjnego mogą być znaczne.


 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ


 


Literatura

 

Banach, M., & Matejek, J. (2016). W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)–kompendium wiedzy. Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, Kraków.
Baranowska, A. S. (2016). Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jako zagrożenie dla rozwoju dziecka= Fetal alcohol syndrom (FAS) as threat to a child’s development. Journal of Education, Health and Sport, 6(3), 148-158.


Psychoterapeuci dzieci i młodzieży

Zuzanna Bończyk
EN EN
Zuzanna Bończyk PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy
+ więcej

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane